บุคลากร

ผู้บริหาร

นายนิคม หมดราคี
ประธานกรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกริก

ดร.มัลลิกา จันตะบุตร
ผู้จัดการ
วุฒิการศึกษา : Ph.D. สาขาการบริหารการศึกษา สถาบัน : VICTORIA UNIVERSITY MELBOURNE AUSTRALI
นางสาวไพรสุดา หมั่นหาดี
ผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา : การบริหารการศึกษา (กศ.ม.) สถาบัน : มหาวิทยาลับบูรพา

นางชาญา สมแก้ว
รองผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา : การบริหารการศึกษา (กศ.ม.) สถาบัน : มหาวิทยาลับบูรพา

อาจารย์

นางณัฏฐา ทะโคดา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

นางสาวมุกดา ทองสาย
อาจารย์แผนกสามัญ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นางสาวนันท์นภัส เสนคะ
อาจารย์แผนกการตลาด

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายทศวรรษ เกษชม
อาจารย์แผนกโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี

นางสาวธีรวรรณ เรืองขำ
อาจารย์แผนกสามัญ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นางสาวกัญญารัตน์ เมืองจันทร์
อาจารย์แผนกการโรงแรม
วุฒิการศึกษา : การจัดการโรงแรม สถาบัน : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นางสาวพรรณภา เกตุขุนทด
อาจารย์แผนกสามัญ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวกนกพร สายเสมา
อาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวณิชชา เชิดชู
อาจารย์แผนกโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) สถาบัน : มหาวิทยาลัยธนบุรี

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นางสาวจุฑามาศ วงค์ใส
การเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต (บช.บ) สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาววนิดา หมอยาดี
การเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต (บช.บ) สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม