หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา)

จัดการเรียนการสอนรอบเช้าและรอบบ่าย ดังนี้

๒.๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒

๑) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
– สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาโลจิสติกส์ สาขางานโลจิสติกส์
๒) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม

๒.๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗

๑) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการบัญชี
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการโลจิสติกส์
๒) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
– สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม