ข้อมูลวิทยาลัย

สถานศึกษามีชื่อว่า    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ   AKSORN BANGLAMUNG TECHNOLOGICAL COLLEGE
อักษรย่อ        อษบ.
เปิดสอนประเภท     อาชีวศึกษา
ระดับ         ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปีการศึกษาที่เริ่มเปิดสอน  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตั้งอยู่        เลขที่ 265/46 หมู่ 1 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง 
          จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์      038182585  โทรสาร.   -
เว็บไซด์       http://a-techbanglamung.aksorn.ac.th
อีเมล        aksornbanglamung@aksorn.ac.th
วิสัยทัศน์      มุ่งพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับ  
          ของสังคมและก้าวสู่สากลอย่างมีคุณภาพ
ปรัชญาของโรงเรียน  ความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
สีธงประจำโรงเรียน    สีขาว และ สีน้ำเงิน
           - สีขาว   คุณธรรม
           - สีน้ำเงิน  ความรู้คู่เทคโนโลยี
เครื่องหมาย/ตราของ

เครื่องหมาย/ตราของโรงเรียนคือ มีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน ภายในวงกลมมีชื่อของโรงเรียน ที่อยู่และรูปสัญลักษณ์ ประกอบด้วย เรือใบ หมายถึง แหล่งเพิ่มพูนความรู้และสติปัญญาที่จะนำทางไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงในอนาคต เฟือง หมายถึง ฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนและดำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี รวงข้าว หมายถึง ผลผลิตแห่งความดี ที่เจริญเติบโตขึ้นจากการอบรมสั่งสอน ให้เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามที่สามารถแผ่ขยายออกไปสู่ผู้อื่น

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) เพื่อจัดการศึกษาและสร้างเยาวชนให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ
(๒) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา โดยเน้นหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๓) เพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงตน
 อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
(๔) เพื่อให้บริการด้านวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน ผู้เรียน ครูและบุคลากร ของวิทยาลัย โดยเน้นให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย