สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาบัญชี

     ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี  การจัดทำบัญชีการเงิน  การวางระบบบัญชี  การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม  ระบบบัญชีธนาคาร  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การบัญชีสำหรับธุรกิจบริการโรงแรมอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง  วิชาชีพการสอบบัญชี  การตรวจสอบและควบคุมภายใน  กฎหมายภาษีและการบัญชีภาษีอากร  การวิเคราะห์รายงานการเงินและการบัญชีบริหาร  การวิจัยทางการบัญชีตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักบัญชีที่ทำงานเป็นวิชาชีพอิสระ
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
3. ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)
4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
5. ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน
6. นักบัญชีที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
7. สมุห์บัญชี
8. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
9. ครู-อาจารย์สอนบัญชี
10. ประกอบธุรกิจส่วนตัว