ห้องปฏิบัติการบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดทำห้องปฏิบัติการบัญชีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จริง และปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน