ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จริง และปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน