ห้องปฏิบัติการโรงแรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดทำห้องปฏิบัติการโรงแรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จริง และปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน