บุคลากร

ผู้บริหาร

นายนิคม หมดราคี
ประธานกรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกริก

ดร.มัลลิกา จันตะบุตร
ผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา : Ph.D. สาขาการบริหารการศึกษา
สถาบัน : VICTORIA UNIVERSITY MELBOURNE AUSTRALI

นางสาวไพรสุดา หมั่นหาดี
ผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา

นางชาญา สมแก้ว
รองผู้อำนวยการ

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา

นางณัฏฐา ทะโคดา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์

นางสาวภัทรวดี ศิริมาก
อาจารย์แผนกวิชาการบัญชี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
สถาบัน : มหาวิยาลัยรามคำแหง

นางสาวนันท์นภัส ศิรวงศ์ภัสสรา
อาจารย์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

นางวัชรี สีแดง
อาจารย์แผนกวิชาโลจิสติกส์

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
สถาบัน : มหาวิยาลัยบูรพา

นางสาวมุกดา ทองสาย
อาจารย์แผนกวิชาสามัญ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นางสาวจุฑามาศ วงค์ใส
งานการเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาววนิดา หมอยาดี
งานธุรการ

วุฒิการศึกษา : บัญชีบัณฑิต
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม